Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

530
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα  (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας
  6. Περί κατακύρωσης 1ουσταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ελαστικών.
  7. Περί κατακύρωσης 1ουσταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο της ΤΚ Ασωπού.
  8. Περί επιστροφής παραβόλου του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 που αφορά ένσταση της επιχείρησης με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» κατά της διακήρυξης διαγωνισμού.
  9.  Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  10. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μεσημβρινή, αφορά το κληροδότημα “Κοντομηνά” και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 10/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά αποκλεισμό πρόσβασης στην οικονομική διαχείριση του κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης

 

Η τέταρτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 μ.μ. αφορά το κληροδότημα “G. Kellis” και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος G. Kellis].

Αρχείο 4ης πρόσκλησης