Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

1318
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα τεσσάρων (14) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Μονεμβασίας   του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο αντλιοστάσιο λυμάτων εντός του Δημαρχείου και εργασίες συντήρησης –επισκευής  υδραυλικής εγκατάστασης στα W.C του Δημαρχείου Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή.
 9. Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
 10. Περί αποδοχής δωρεάς αγροκτήματος ιδιοκτησίας κ. Ζουρντού Παρασκευά.
 11. Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου & ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Ασωπού,Ζάρακα & Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί κατακύρωσης 1ουσταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων , Ντουί , ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού }του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Φοινικίου ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μεσημβρινή, αφορά την κληρονομία Μαρίας Κ. Τσιγκούνη και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  έγκριση απολογισμού  οικ. έτους 2016 κληρονομίας Μαρίας Κ. Τσιγκούνη}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης

 

Η τέταρτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 μ.μ. αφορά την κληρονομία Δημητρίου Παπαπαύλου και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  έγκριση απολογισμού  οικ. έτους 2016 κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο 4ης πρόσκλησης