Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

855
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση επτά  (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού } του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας
  3. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  5. Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο {Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών  «Μπράμου» ΔΚ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  7. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης