Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

632
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα πέντε (15) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί ελέγχου & έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016} του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2017.
 4. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Καθορισμός όρων διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας
 7. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού , του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας
 11. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αντικατάσταση κατεστραμμένου αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Παπαδιανίκων} , του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ασωπού  & Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή υπαλλήλων περί αποζημίωσης κατά του Δήμου}.
 15. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας  } του Δήμου Μονεμβασίας

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 12η μεσημβρινή, αφορά το κληροδότημα Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά  έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2016 του κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης