Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

611

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:
1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
4. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΤΚ Φοινικίου της ΔΕ Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Παπαδιανίκων(θέση Μπούρα) της ΔΕ Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού,& Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Περί κατακύρωσης 2ου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου των ΤΚ Μεσοχωρίου & Καμπου της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
9. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Μονεμβασίας(θέση Λάββα), του Δήμου Μονεμβασίας.
10. Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών.
11. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής οδοποιίας , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
12. Περί αποδοχής ή μη δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Κοκκινάκου Παρασκευά στον οικισμό «Πλύτρας» της ΤΚ Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού , του Δήμου Μονεμβασίας.

13. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Αγίου Ιωάννη Μονεμβασίας(θέση Πορί), του Δήμου Μονεμβασίας.
14. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 16266/13-10-2016 αίτησης του Δημάρχου Δήμου Μονεμβασίας κ. Τριχείλη Ηρακλή περί νομικής στήριξης.
15. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
16. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
17. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΤΚ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
18. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
19. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 2η συνεδρίαση με ώρα έναρξης 12:00 μ. στην οποία θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 7/2016 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά εκτέλεση  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Δείτε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων:

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ