Συνεδριάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

96

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022  συνέρχονται τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 13:00) θα συζητηθούν τα ακόλουθα οκτώ (8) θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση Ισολογισμού- Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο :  Περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3α : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου  {Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων} προϋπ/σμού 12.600,00€.

ΘΕΜΑ 3β  : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου {Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 2.224,26€.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου {Συντήρηση Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου} προϋπ/σμού 12.028,00€.

ΘΕΜΑ 5ο : Παραλαβή και έγκρισης μελέτης με τίτλο {Μελέτη αποκατάστασης υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 8.990,00€.

ΘΕΜΑ 6ο :  Παραλαβή και έγκρισης μελέτης με τίτλο {Μελέτη ανέγερσης ισογείου κτιρίου στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου} προϋπ/σμού 23.994,00€.

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση εργασιών αποκατάστασης υποσκαφών και επισκευής τμήματος περίφραξης Ν.Ο.Β..

ΘΕΜΑ 8ο :  Περί αιτήματος κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης με περίφραξη εξομοιούμενης Ζώνης Μονεμβασίας, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής στεγάστρου.

Αρχείο 1ης Πρόσκλησης

Κατά την δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 13:30) θα συζητηθεί τα παρακάτω θέμα:

Θέμα 1ο : Κατάρτιση- Ψήφιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2023.

Αρχείο 2ης Πρόσκλησης