Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

62

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023  και ώρα 13:00 συνέρχονται τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:.

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2023:

α) Ορισμός εκπροσώπου του  Δ.Λ.Τ.Μ.  για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).

β) Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

γ) Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.

δ) Συγκρότηση Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-  παραλαβής-διαγωνισμών έργων-εργασιών και προμηθειών

ΘΕΜΑ 3ο :  Περί εξόδων παράστασης Προέδρου  του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

του έργου {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων

αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας}.

ΘΕΜΑ 5ο :      Καθορισμός νέων όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης

χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης καθώς και

στους εξομοιούμενους χώρους σε ζώνη λιμένα λιμενικών

εγκαταστάσεων αρμοδιότητας  του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 6ο :   Αιτήματα δημοτών.

ΘΕΜΑ 7ο :  Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου

δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης

και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για το έτος 2023».

Αρχείο πρόσκλησης