Συνεδριάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

269

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ειδική) με ώρα έναρξης: 2:00 μ.μ., θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. 

Θέμα 2ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα:

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού χρήσεως 2019 για ενίσχυση πιστώσεων.

Θέμα 2ο : Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Θέμα 3ο:  Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων, έτους 2020.

Θέμα 4ο:  Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:{Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου}.

Αρχείο πρόσκλησης