Μέσω τηλεδιάσκεψης ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

283

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., σε

Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2021».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

 

Η δεύτερη ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2019».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)