Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

213

Την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο ένα (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Περί συμμετοχής στη διαβούλευση για τη χωροθέτηση Α/Γ στη Χερσόνησο του Μαλέα».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Την ίδια ημέρα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα εννέα (9) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο: «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

2o: «Περί δωρεάς εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

3ο: «Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίσκου στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

4ο: Περί χορήγησης παροχών ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού των Κοινοτήτων Συκέας και Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάν. Σουρλάς.

5ο: «Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης με τον ΟΤΕ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

6ο: «Περί χορήγησης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στην Κ. Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Παναρίτη Νικόλαου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

7ο: «Περί καθορισμού χώρου και ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στον οικισμό Καραβοστασίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

8ο: «Περί εκμίσθωσης ακινήτου στην πρώην Δημοτική Λαχαναγορά Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

9ο: «Περί τροποποίησης της αριθ. 167/2016 Α.Δ.Σ. (σε ορθή επανάληψη) – αλλαγή χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)