Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

1514

Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 5:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω είκοσι τέσσερα (24) θέματα:

1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018»
Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

2. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., για το έργο «Ωρίμανση έργων Δήμου Μονεμβασίας για την υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έτους 2018» – Ορισμός μελών (τακτικοί – αναπληρωματικοί για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως της αριθ. 40394/29.09.2017 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kv Πελοποννήσου- Κρήτης (Υ/Σ Μολάων – Υ/Σ Χανίων)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση (άσκηση) αιτήσεως ακυρώσεως καθώς και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως για λογαριασμό του Δήμου Μονεμβασίας ενώπιον του ΣτΕ κατά του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ακύρωση και την αναστολή εκτελέσεως της αριθ. 62994/12.07.2017 απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος στο δίκτυο 4,8 MW της εταιρείας “WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Αλώνια» του Δ.Δ. Ελληνικού του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Συκέας του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

9. «Περί κλεισίματος δρόμου στην περιοχή «Παραδείσι» προς Καστανιά για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

11. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

16. «περί συγκροτήσεως Επιτροπών Διαγωνισμού για έργα έως 1.000.000,00 € και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

17. «Περί Ορισμού Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

18. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 256/2011 Απόφασης του Δ.Σ. «περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας αυτών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί της από 05.12.2017 Εξώδικης Πρόσκλησης – Δήλωσης της ΖΑΓΚΟΡΟΒΑ (ZAGOROVA) ΝΤΙΛΙΑΝΑ (DILYANA), κατοίκου Νεάπολης Βοιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

20. «Περί εξουσιοδοτήσεως του κ. Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου αποδοχής δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

21. «Περί διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεσης πίστωσης για το σκοπό αυτό».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

22. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 48/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης.
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

23. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 49/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

24. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 7:00 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

 «Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2018»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και Μέλη Οικ. Επιτροπής.

Αρχείο πρόσκλησης