Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

395

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ΕΙΔΙΚΗ) (ώρα έναρξης: 4:30 μ.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

«Περί εγκρίσεως του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης  οικ. έτους 2016».

Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 6:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δεκαέξι (16) θέματα:

1. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 50/2017 και 51/2017 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 97/2017 Απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 98/2017 Απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 40/2017 Απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), η οποία αφορά την έγκριση του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

5. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – διαγραφή δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες έως 31.12.2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί καταρτίσεως προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2018».
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα πρόεδρος Ε.Τ.Π.

8. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «περί ορισμού δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων για το έτος 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί γνωμοδοτήσεως επί της μελέτης οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση «Βαθύ» στην περιοχή Τροχάλια της Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας, κατά μήκος ιδιοκτησίας του Δημ. Μακράκου περιοχή «Συκίτσα».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

Αρχείο πρόσκλησης