Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

352

 

Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019»
Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

2. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

4. α) Περί υλοποιήσεως του έργου με τίτλο «Επέκταση Λυκείου Μολάων» και υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης στην πρόσκληση V του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», β) Δέσμευση του Δήμου για ένταξη του αναφερομένου έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τρέχουσας χρήσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί χρηματικής επιχορηγήσεως των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6. «Περί προμήθειας «Υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο ipg)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν. 4412/16»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 36/2018 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 39/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

9. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Φλόκα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

10. «Περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2017 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Εκκλησιαστικού ιδρύματος βρεφών και νηπίων «Παναγία Χρυσαφίτισσα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2019»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και Μέλη Οικ. Επιτροπής.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης