Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

194

Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 συνέρχονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση (ειδική) θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2020».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: «Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 504.300,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: «Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 150.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση της προμήθειας «Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, έγκριση υλοποίησης του έργου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2020».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

Θέμα 4ο: «Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 5ο: «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο: «Περί αποδοχής, απόδοσης και κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων, αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης