Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

305

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 5:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017»

Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2016»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

 1. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.

Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

 1. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης.

Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

 1. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Δ.Κ. Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί Αποδοχής χρηματοδότησης για για την εκτέλεση του έργου στον Άξονα 1, Μέτρο Α «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση – Πρόσκληση 1014», του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος 2016»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 1. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Επισκευή Ανωδομής στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000,00 €».

Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

 1. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου», προϋπολογισμού 500.000,00 €»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί λήψεως Συμπληρωματικής Απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας Πάρνωνα (σχετ. η αριθ. 259/2016 Α.Δ.Σ.)».

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 1. «Περί εγκρίσεως του προγράμματος Τουριστικής προβολής του Δήμου Μονεμβασίας έτους 2017»

Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

 1. «Περί συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ – Νέα Φάση».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

 1. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής»

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

 1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 88/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 96/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στη συνέχεια (ώρα έναρξης 7:00 μ.μ.) θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρίαση όπου θα συζητηθεί το μόνο θέμα:

«Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2017»

Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και Μέλη Οικ. Επιτροπής.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ