Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

536

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 01:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας με θέμα:Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2015 του ΝΠΔΔ ”Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας”.     

Επίσης την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης 01:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

ΘΕΜΑ 1ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 55.000,00€ από Π.Δ.Ε. 2016  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου-Αναμόρφωση προϋπ/σμού».

ΘΕΜΑ 2ο  : Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο {Συντήρηση Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου}.

ΘΕΜΑ 3ο : Αίτημα αναδόχου εργολάβου για παράταση εργασιών του έργου {Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών}.

ΘΕΜΑ 4Ο :  Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017

Δείτε τις προσκλήσεις με τα θέματα:

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ         2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ