Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

328

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατά την συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 3:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα θέματα:

  1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου».
  2. «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου».

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 4:00 μ.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

«Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών ,εργασιών οφειλών».

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 4:30 μ.μ.) θα συζητηθούν τα θέματα:

  1. « Περί  Ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».
  2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»

Αρχείο πρόσκλησης