Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

475

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018  το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 μ.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού εκτέλεσης  αιτημάτων προμηθειών ,εργασιών οφειλών.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 3:00 μ.μ. και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.« Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
2.«Περί ψήφισης πιστώσεων οικ. έτους 2018».
3. «Περί έγκρισης ή μη της αριθμ.1/2018 μελέτης των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2018 – Ψήφιση πίστωσης».
4. «Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης