Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

417

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Κατά την 1η συνεδρίαση με ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ., θα συζητηθούν τα παρακάτω επτά (7) θέματα:

1. « Περί συγκρότησης του Νομικού Προσώπου σε σώμα σε συνέχεια της αριθμ. 164/2019 απόφασης του Δ.Σ».
2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
3. «Περί εξειδίκευσης δράσεων –ποσών προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
4. «Περί έγκρισης προμήθειας βιβλίων».
5. « Περί συγκρότησης Επιτροπής Μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων».
6. «Περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας –καθορισμός όρων δημοπρασίας-ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας του ακινήτου».
7. «Περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μολάων –καθορισμός όρων δημοπρασίας-ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας του ακινήτου».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 3:30 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα:

1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου».
2. «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)