Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

183

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Κατά την 1η συνεδρίαση με ώρα έναρξης: 2:00 μ.μ., θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα:

1.«Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π του Δήμου Μονεμβασίας».
2.«Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π του Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

 

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω τρία (3) θέματα:

1. «Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016».
2.«Περί κατακύρωσης πρακτικού σχετικά με την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας».
3.«Περί κατακύρωσης πρακτικού σχετικά με την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ Μολάων».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)