Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Λιμενικού Ταμείου οικ. έτους 2019

305

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Ο κατάσταση ψηφίστηκε με την 102/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επικυρώθηκε με την 292037/π.ε. 2018/21-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: Ω3ΥΓΟΡ1Φ-ΥΨΘ).