Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

1354

 

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την 341/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επικυρώθηκε με την 11413/16-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.