Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση  Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. του Δήμου Μονεμβασίας.

330

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση  Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με τις αριθμ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. και με την 19/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας.

Επικυρώθηκε με την 21304/14-02-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου(ΑΔΑ: ΩΤ3ΥΟΡ1Φ-Κ19).

Αναγνώσατε την Συνοπτική οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων