Συντήρηση επισκευή κοιμητηρίων και περιβάλλοντος χώρου ΔΕ Μολάων»

448

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση επισκευή κοιμητηρίων και περιβάλλοντος χώρου ΔΕ Μολάων» , με προϋπολογισμό 14.516,11 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α ).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας επίσης υπάρχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.monemvasia.gov.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2732 360 581 , Fax επικοινωνίας 2732 360 590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πατσά Σοφία.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν 4412/2016.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

4. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί

5. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή