Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου Δημοτικού γραφείου Νεάπολης

587
ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου Δημοτικού γραφείου Νεάπολης» προϋπολογισμού 887.096,77 € ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. )

1Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Μολάοι
Ταχ.Κωδ.:23052
Τηλ.:2732360583
Telefax: 2732360590
E-mail: apanagos @monemvasia.gr
Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Η/Μ . Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Προθεσμία εκτέλεσης έργου: είναι 12 μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 14/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 15:00
Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Αντικείμενο της σύμβασης: Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης
CPV: 45300000-0 (εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων)

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα μηνών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΥΔ/ΕΠ –ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΕ 2021ΣΕ27510025

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική περιγραφή

Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ_Κάτοψη ισογείου

ΠΡΟΤΑΣΗ_Κάτοψη ορόφου

ΠΡΟΤΑΣΗ_Κύρια όψη

ΠΡΟΤΑΣΗ_Πλάγια όψη