ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

175

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου μικτής σύμβασης υπηρεσιών/προμήθειας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, προϋπολογισμού 925.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%,   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 746.000,00, ΦΠΑ: 179.040,00), σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2021ΕΠ02600007 σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1472/07-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-026 τροπ.00), (6ΜΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΜΜ).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας (ένα τμήμα) και για τη συνολική ποσότητα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 27/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00.               

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 3/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00.           

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 7/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.      

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 14.920,00 ευρώ και ορίζεται με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 29.840,00 ευρώ.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με πρόβλεψη της διακήρυξης, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της και προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις ως ακολούθως:

Α’ Φάση: Μελέτη φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας (4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Β’ Φάση: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού (4 μήνες από την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης)

Γ’ Φάση : Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού (4 μήνες από την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης)

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι οχτώ (8) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https//www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 22PROC011493646 2022-10-26.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι έξι (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (28/11/2022 – ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Σοφία Πατσά τηλ: 2732360542-581 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι  Τ.Κ 230 52

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 26/10/2022 (ID: 2022-167934).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.