Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας νερού Δήμου Μονεμβασίας

186

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας νερού Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 64.489,01  ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:Μολάοι

Ταχ.Κωδ.:23052

Τηλ.:2732360581

Telefax:2732360590

E-mail: sofia@molaoi.gr

Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 64.489,01€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμόμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 25.538,70€ για μελέτη κατηγορίας 13 Υδραυλικών Μελετών
 2. 25.538,70€ για μελέτη κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες και Έρευνες
 3. 5.000,00€ για εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών παραμέτρων στην πηγή ή/ στους καταναλωτές
 4. 8.411,61€ για απρόβλεπτες δαπάνες

 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ηλεκτονικοί διαγωνισμοί΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

 1. Υδραυλικές μελέτες κατηγορία 13
 2. Περιβαλλοντικές μελέτες κατηγορία 27

και που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Δ) σε τρίτες χώρες που  δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:

 1. Παραδοτέο 1: Το πρώτο παραδοτέο αφορά στην καταγραφή υφιστέμενης κατάστασης και των αναλύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος Μονεμβασίας. Περιλαμβάνει έκθεση με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση σε GIS ή DWG του συστήματος ύδρευσης που θα περιγράφει και τα σημεία δειγματοληψίας. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα από τις υφιστάμενες αναλύσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
 2. Παραδοτέο 2: Το δεύτερο παραδοτέο θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των επιπλέων αναλύσεων που θα απαιτηθούν, με σκοπό την ολοκληρωμένη εικόνα των συστημάτων ύδρευσης και των ενδεχόμενων κινδύνων που εντοπίζονται σε πρώτο στάδιο μελέτης: ένα (1) μήνα από την έγκριση του πρώτου σταδίου.
 3. Παραδοτέο 3: Το τρίτο παραδοτέο αφορά στο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού με περιγραφή και ιεράρχηση των επιμέρους κινδύνων, των απαιτούμενων μέτρων, καθώς και προτάσεις για νέα επιπλέον μέτρα και εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις: τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση του παραδοτέου 2

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης.
 2. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 20η Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00

Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 26η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 2. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.289,78€.

Προκήρυξη δημοπρασίας

Διακήρυξη δημοπρασίας

Φάκελος μελέτης