Το κληροδότημα “Κοντομηνά” ανακηρύσσει δύο υποτροφίες σπουδών

1613

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Κληροδοτήματος “Νικολάου και Αγγελικής Κοντομηνά” ανακηρύσσει δύο υποτροφίες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι υποτροφίες αφορούν την ανακήρυξη δύο (2) νέων καταγόμενων από την περιοχή Βοιών για την ολοκλήρωση των σπουδών του ενός στο Λύκειο και του δευτέρου σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν, σε προθεσμία (45) σαράντα-πέντε ημερών από την ημέρα που θα δημοσιευτεί για πρώτη φορά η παρούσα διακήρυξη στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνοδεύουν τις αντίστοιχες αιτήσεις τους, αναγνώσατε την σχετική Διακήρυξη Ανάδειξης Υποτρόφων που εξέδωσε το Κληροδότημα.