Τριπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

220
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

-Α΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 09:00)

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην ΔΕ Μονεμβασίας».
 2. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ανέγερση κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών –Β΄φάση} του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου μικτής σύμβασης υπηρεσιών/προμήθειας με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», προϋπολογισμού 248.000,00€.
 4. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
 5. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου  Μονεμβασίας».
 8. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού εντός οικισμού «ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ» στην κοινότητα Κάμπου της ΔΕ Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Κοντραφούρη Δημητρίου του Εμμανουήλ.
 9. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Κυπαρισσίου της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου Βασίλειο του Γεωργίου.
 10. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας».
 11. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού εντός οικισμού στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Μαρουλάκη Ελευθέριο του Θεοδώρου .
 12. Περί έγκρισης της αριθ. 31/2022 ΑΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2021.
 13. Περί έγκρισης της αριθ. 30/2022 ΑΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2021
 14. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μονεμβασίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

-Β΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 10:00)

 1. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 11/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση  αναμεταδοτών τηλεοπτικών προγραμμάτων στην ΤΚ Κυπαρισσίου», προϋπολογισμού 1.000,00 € του κληροδοτήματος G.KELLIS ].

 

-Γ΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 10:30)

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2022 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου[Αφορά  έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου }.
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 10/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά περί εκτέλεση της προμήθειας σκυροδέματος στην ΤΚ Κυπαρισσίου (συντήρηση λιμενικών έργων), προϋπολογισμού 588,70 € – κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου]

Αρχείο Πρόσκλησης

Αρχείο Πρόσκλησης 1

Αρχείο Πρόσκλησης 2