Τριπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

71
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

-Α΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 09:00)

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας}.
 2. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης}.
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 200.000,00€.
 4. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της μικτής σύμβασης υπηρεσιών/προμήθειας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», προϋπολογισμού 925.040,00€.
 5. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου μικτής σύμβασης υπηρεσιών/προμήθειας με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», προϋπολογισμού 248.000,00€.
 6. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)» προϋπολογισμού 48.856,00€.
 1. Έγκριση της αρ. 06/2023 μελέτης με τίτλο (Ανόρυξη και Η/Μ εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων Δήμου Μονεμβασίας), αποδοχή όρων και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων  του Δ΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2023.
 3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2023.
 4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 1. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μονεμβασίας (Χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων).
 2. Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

 

-Β΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 10:00)

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά ορισμό υπαλλήλου για γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη  κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2023 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά έγκριση απολογισμού   οικ. Έτους 2022 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2023 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

 

-Γ΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 10:30)

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά  ταμειακή και γραμματειακή υποστήριξη του κληροδοτήματος G.KELLIS  και της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου για το έτος 2023}.
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά  κατάρτιση σχεδίου  προϋπολογισμού   οικ. έτους 2023 του κληροδοτήματος G.KELLIS }.
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά  κατάρτιση σχεδίου  προϋπολογισμού   οικ. έτους 2023 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου }.

Αρχείο Πρόσκλησης 1

Αρχείο Πρόσκλησης 2

Αρχείο Πρόσκλησης 3