Τριπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

103
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα οκτώ (18) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
 2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
 3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων  του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων  του Γ΄ Τριμήνου 2023 του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 9. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής & απαλλαγή υπολόγων.
 10. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 11. Κατακύρωση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων Δήμου Μονεμβασίας}.
 12. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω  των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 134.306,05€.
 13. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων  Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 432.000,00€.
 14. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
 16. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση –εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης  Δήμου Μονεμβασίας}.
 17. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
 18. Περί συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 3Α του Ν. 4182/2013.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση τρειών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος G. Kellis:

 1. Περί έγκριση της αριθ. 10/2023 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου  (Αφορά έγκριση πρακτικού επιλογής δικαιούχων χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων έτους 2023, από πιστώσεις του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος G. Kellis).
 2. Περί έγκριση της αριθ. 11/2023 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά έγκριση  Απολογισμού οικ. έτους 2022 κληροδοτήματος G.Kellis).
 3. Περί έγκριση της αριθ. 12/2023 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά έγκριση Απολογισμού  οικ. έτους 2022 κληρονομιάς Δημητρίου Παπαπαύλου).

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος Κωστάκου:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ:  Περί έγκρισης ή μη των αριθ. 4,5,6,7 & 8/2023 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά εξειδίκευση πιστώσεων του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023].

Αρχείο 3ης πρόσκλησης