Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών

647

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ», με προϋπολογισμό  47.418,71  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 22/06/2017, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60582 , Fax επικοινωνίας 2732360590, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σταθάκης Παρασκευάς.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ 2α του Ν4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν4412/2016.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Επίσης εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογης δυναμικότητας ΚΑΙ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας.

  1. Ο Διαγωνισμός είναι συνοπτικός και δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2%.