Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας

938

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας” Προϋπολογισμού 60.700,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τους όρους της διακήρυξης και
καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας, στους Μολάους, την 06-04-2017 ώρα 10:00 , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2732360580, fax: 2732360590, e-mail: plagianou@monemvasia.gr