Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοοινική περίοδο 2021-2022

284

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των Καν(ΕΕ) 2018/273 και 2018/274 της Επιτροπής και της υπ’ αριθμ. 2453/235850/20-9-2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 6ΔΡΦ4653ΠΓ-ΜΡ2) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υπόχρεοι σε «Δήλωση Παραγωγής» ή/και «Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας» υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ

«Δήλωση Παραγωγής Οίνου – Επεξεργασίας ή Εμπορίας – Αποθεμάτων Οίνου»

στο σύνδεσμο http://e-services.minagric.gr/

σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ψηφιακή υπηρεσία

τις δηλώσεις Επεξεργασίας/ Εμπορίας μέχρι την 10η  Ιανουαρίου 2022

τις δηλώσεις Παραγωγής οίνου μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2022

Οι παραπάνω δηλώσεις πραγματοποιούνται σε σύνδεση με τις δηλώσεις συγκομιδής που έχουν υποβληθεί από τους αμπελουργούς. Η ορθή συμπλήρωση καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη κατοχή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων. Η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις που η παραγωγή είναι μηδενική. Η ποσότητα οίνου που αναφέρεται στη δήλωση παραγωγής είναι η συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της κύριας αλκοολικής ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένων των οινολασπών.

Επισημαίνεται ότι ακόμα και οι αμπελουργοί που παράγουν οίνο για ιδιοκατανάλωση οφείλουν να υποβάλλουν και δήλωση παραγωγής.

Επίσης ορίστηκαν τα χρηματικά πρόστιμα στις παρακάτω περιπτώσεις μη υποβολής των Δηλώσεων Παραγωγής, Επεξεργασίας ή Εμπορίας  και  Αποθεμάτων οίνου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών :

Εκατόλιτρα οινοπαραγωγής Καθυστέρηση υποβολής δήλωσης παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας, αποθεμάτων οίνου
1 – 5 ημέρες 6 – 15 ημέρες
<100 200 € 400 €
100,1 έως 500 500 € 1000 €
500,1 έως 1.000 1.000 € 1.500 €
>1.000 1.500 € 2.000 €

 

Μη υποβολή δήλωση παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας, αποθεμάτων οίνου
Εκατόλιτρα οινοπαραγωγής Πρόστιμο
<100 2.000 €
100,1 έως 500 5.000 €
500,1 έως 1.000 7.000 €
>1.000 10.000 €

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής,  τηλ.   2731363320 και email: d.georgias5@lakonia.gr