Υποχρέωση τοποθέτησης υδρομετρητών από τους χρήστες των δημοτικών δικτύων άρδευσης

1037
untitled

Ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου και σε εφαρμογή του Κανονισμού Άρδευσης, ενημερώνονται οι χρήστες των δημοτικών δικτύων άρδευσης από τις υδροληψίες «Λαγκάδι 1 & 2» της Τ.Κ. Βελιών, «Μαρτέκα» της Τ.Κ. Ταλάντων, «Αγ. Παρασκευής» της Τ.Κ. Νομίων και «Κρισά» της Τ.Κ. Φοινικίου, ότι προκειμένου να συνεχίσουν τη χρήση, θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες έως 31 Μαρτίου 2018, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους διατεθεί νερό για άρδευση των καλλιεργειών τους:
α) Να προμηθευτούν και να τοποθετήσουν υδρόμετρα στα αρδευόμενα αγροτεμάχια σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
β) Να προσέλθουν στο γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων και να υποβάλουν την «Αίτηση – Δήλωση καταγραφής υφιστάμενου χρήστη άρδευσης» συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2) Αντίγραφο πρόσφατου εντύπου Ε9 ή μισθωτηρίου (αναλόγως)
3) Αντίγραφο αποσπάσματος χάρτη από Ο.Σ.Δ.Ε., ή αποσπάσματος του Εθνικού Κτηματολογίου ή τοπογραφικού διαγράμματος με γεωγραφικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 για κάθε δηλούμενο αγροτεμάχιο.
Η Αίτηση, οι Τεχνικές προδιαγραφές υδρομετρητών και ο Κανονισμός Άρδευσης είναι διαθέσιμα παρακάτω, καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΒΕΛΙΩΝ (ΛΑΓΚΑΔΙ 1 & 2)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΝ (ΜΑΡΤΕΚΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΝΟΜΙΩΝ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ (ΚΡΙΣΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2732360 525, 541, 576.

Από το Δήμο Μονεμβασίας