Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας

1795

Από το ΥΠ.Α.Α.Τ. – Τμήμα Αλιείας ανακοινώνεται ότι θεσπίστηκε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας λόγω της σοβαρότατης μείωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Δικαιούχοι: είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών εφ’ όσον τα σκάφη διαθέτουν άδεια αλιείας εν ισχύ το 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία πλην των σκαφών που φέρουν εργαλεία τράτα βυθού με πόρτες «μηχανότρατα» ή/και γρι-γρι.

Ύψος ενίσχυσης: το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας κάθε ιδιοκτήτη επί το ποσό που προβλέπεται για το σκάφος ανάλογα με το ολικό μήκος αυτού όπως ακολουθεί:

Κατ’ αποκοπή ποσό:
Ολικό μήκος ≤ 5,99 μ.: 800 €
6.00 μ. ≤ Ολικό μήκος ≤ 11,99 μ.: 1.200 €
12 μ. ≤ Ολικό μήκος ≤ 14,99 μ.: 3.500 €
Ολικό μήκος ≥ 15,00 μ.: 4.000 €

Διαδικασία: Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής εφαρμογής με χρήση αποκλειστικά των προσωπικών κωδικών εισόδου στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

Απαιτούμενα στοιχεία πλοιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, ποσοστό ιδιοκτησίας

Απαιτούμενα στοιχεία σκάφους: ΑΜΑΣ, Όνομα Σκάφους, Ολικό μήκος, ημερομηνία λήξης αλιευτικής άδειας, εργαλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το υπ’ αριθμ. 239/186476/9-7-2020 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, Γενική Διεύθυνσης Αλιείας με θέμα «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας ή να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Λακωνίας και στα τηλέφωνα 2731363323, 2731363319.