Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

1193
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προβεί στην χορήγηση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) όπως ισχύει.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας, στους Μολάους Λακωνίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 05/09/2016 ως 19/09/2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.