Ψήφιση & Επικύρωση Προϋπολογισμού έτους 2024

129

Ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας καθώς και το ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσο Δράσης ) για το οικονομικό έτος 2024 με την αριθ 1/2024 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Επικυρώθηκε με την αριθ 10374/02-02-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αρχείο Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και της Γενικής Ανακεφαλαίωσης.