Ωρίμανση έργων από την υπηρεσία εν μέσω covid-19 / Διαδικασίες για την άμεση υλοποίησή τους.

923

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο Δήμος Μονεμβασίας, με αίσθημα ευθύνης και συνεχίζοντας απρόσκοπτα τις λειτουργίες του, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ωρίμανση των παρακάτω έργων, με σκοπό την άμεση υλοποίησή τους.

 1. «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού, Δ.Ε. Βοιών. Δ.Ε. Μονεμβασίας , Δ.Ε. Ζάρακα».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 248.908,82 €. Στις 4/3/2020 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, στο στάδιο της ενημέρωσης των οικονομικών φορέων σχετικά με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 1. «Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 34.791,09 €. Στις 17/3/2020 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, στο στάδιο της πρόσκλησης του οικονομικού φορέα για υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 1. «Αποκατάσταση-Βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 123.999,98 €. Στις 8/4/2020 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, στο στάδιο της υπογραφής του Πρακτικού 1 του διαγωνισμού από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 1. «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικού Καταστήματος ΤΚ Ελίκας».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 91.653,00 €. Στις 13/4/2020 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, στο στάδιο της ενημέρωσης των οικονομικών φορέων σχετικά με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 1. «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Αγγελώνας».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 111.168,02 €. Στις 13/5/2020 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, στο στάδιο της έγκρισης του Πρακτικού 1 από τον Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 1. «Διαμόρφωση παραλιακού κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 463.005,35 €. Στις 13/5/2020 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, στο στάδιο της έγκρισης του Πρακτικού 1 από τον Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 1. «Οδοποιία ΔΕ Μολάων».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 390.500,00 €. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 5/6/2020.
 1. Πνευματικό κέντρο Συκέας: «Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α. 168/1996) και προσθήκη καθ’ ύψος ισογείου κτιρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας» .
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 280.991,23 €. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 9/6/2020.
 1. «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού, Δ.Ε. Βοιών. , Δ.Ε. Ζάρακα και Δ.Ε. Μονεμβασίας».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 358.326,43 €.   Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 12/6/2020.
 1. «Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 10.907,66 €. Στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 4/6/2020.
 1. «Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Μεταμόρφωσης».
  Το έργο είναι προϋπολογισμού 105.000,00 €. Στην παρούσα φάση, πραγματοποιείται ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.