Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

819
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τη 21η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:30π.μ. για λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

  1. Έγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», της Πράξης:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
  2. Έγκριση της μελέτης «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», της Πράξης :«Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας».
  3. Περί αποδοχής η μη παραχώρησης ρυμοτομικών τμημάτων οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός σχεδίου πόλεως Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας των κκ Αντωνίου Καναβάρου και Μαρίνας σύζ. Αντωνίου Καναβάρου.
  4. Περί διαγραφής οφειλών.
  5. Περί υποχρεωτικής μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
  6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τη Δευτέρα 21-12-2020 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:30π.μ.  καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr  & στο ΦΑΧ 2732022206.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)