Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

269
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 6η Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δεκαπέντε (15) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 9/2021 ΑΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.

2. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας}.

3. Περί άσκησης ή μη πρόσθετης παρέμβασης εκ μέρους του Δήμου Μονεμβασίας κατά της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς ( Αφορά υπ΄αριθμ. καταθ. 20/2020 ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε παρέμβαση κατά της υπ’αριθμ. 2/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.)

4. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής ,κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας ».

5. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι- Αγία Μαρίνα Τ.Κ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας}.

6. Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Κατασκευή Ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου των καταστημάτων 1ου & 2ου (πρώην Δημοτικής λαχαναγοράς) στην κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας .

9. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση της κοινότητας Συκέας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ,ιδιοκτησίας του κ. Γραμματικάκη Παναγιώτη.

10. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

11. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

12. Περί Τροποποίησης/Επικαιροποίηση του ΤΔΕ του έργου: «Επανάχρηση – Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στη Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

13. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου ως αίθουσα εκδηλώσεων στην κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας .

14. Επικαιροποίηση της αριθ. 146/2020 ΑΟΕ {Περί ορισμού δικηγόρου για άσκηση αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING A. κ.τ.λ».

15. Περί πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Μονεμβασίας με τετράμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2021.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)