Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου

884

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ]

έχοντας υπόψη:

 1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
 2. την υπ’ αριθ. 19/2022. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου [ΑΔΑ: Ψ1Σ1ΟΚ6Α-Υ1Σ]
 3. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της ΕΕΤΑΑ  στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  και ειδικότερα α] για τη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και β]ΚΔΑΠ Μολάων  για την σχολική χρονιά 2022-2023
 4. Την ΣΧΕΤΙΚΉ βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.
 5. Την αριθμ 298/14-09-2022 όμοια ανακοίνωση
 6. Το γεγονός ότι για την θέση με μίσθωση έργου Νοσηλευτή/τριας δεν υπήρξε ενδιαφέρον

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ να συνάψει σύμβαση  μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών

Α) ΤΟΥ ΚΔΑΠ –ΜΕΑ 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ένα [1] άτομο ειδικότητας:

Βοηθού Νοσηλευτή με άδεια άσκησης επαγγέλματος  για όλη τη σχολική χρονιά 2022-2023  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα  στον τομέα Υγείας και πρόνοιας ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών  με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Αίτηση

 

Η αμοιβή της σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 8.500,00€ για όλη τη σχολική χρονιά με απασχόλησης 20 ωρών την εβδομάδα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε   ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keppedm.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας,  υπόψη κου Θ. Κωστάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).   

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23/09/2022  έως και  29/09/2022.

Αρχείο Πρόσκλησης