Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

128

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα οκτώ (18) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα  2ο:  Περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π. τρέχοντος έτους.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη. 

Θέμα 3ο: Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος. 

Θέμα 4ο:  Περί καθορισμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο κατά την περίοδο 2023-2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα  5ο:  Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο:  Περί παράτασης  του έργου «Βελτίωση –επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα 7ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδια­νί­κων της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα 8ο:  Περί παράτασης υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα  9ο: Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα  10ο:  Περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος. 

Θέμα 11ο:  Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΚΤΜΝΕ του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος. 

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης κατασκευής στεγάστρου και δαπέδου έμπροσθεν καταστήματος Παναγιώτη Σπανού στην Δ.Κ. Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος. 

Θέμα 13ο: Περί παράτασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής. 

Θέμα  14ο:  Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο Κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 15ο: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής. 

Θέμα 16ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2017 (ΑΔΑ: ΩΔΡ1ΩΚ9-64Ζ) Απόφασης Δ.Σ. Μονεμβασίας, υπογραφή της σύμβασης  για το έργο ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΒΑΚ  Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα 17ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2016 (ΑΔΑ: 7Σ6ΤΩΚ9-6ΑΓ) Απόφασης Δ.Σ. Μονεμβασίας, υπογραφή της σύμβασης για το έργο Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.  

Θέμα 18ο: Περί έγκρισης σύνδεσης ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού της Δ.Κ. Νομίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο πρόσκλησης