Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

133

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα δέκα επτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

Θέμα 3ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

Θέμα 4ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

Θέμα 5ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

Θέμα 6ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

Θέμα 7ο: Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών – Β’ φάση».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 13ο: Περί απευθείας εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 15ο: Περί έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Ν.Π. τρέχοντος έτους.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη.

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης ισολογισμού, απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π. οικ. έτους 2022.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη.

Θέμα 17ο: Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο πρόσκλησης