Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

1212

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 327.943,20 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:

-Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στις περιοχές Μολάων, Νεάπολης και Μονεμβασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών και

-Για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης. Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013), ως εξής:
– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 20.9.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 00:01:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14.10.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00
– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 21.10.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.