Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

76

Την Πέμπτη 30 Μαϊου 2024 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα δέκατέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί χορήγησης αδείας απουσίας στο δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιώτη Σπυριδάκο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την εξουσιοδότηση συμβολαίου δωρεάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4ο: Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναλειτουργία Παραρτήματος του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας στον Άγιο Ιωάννη Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής κ. Χριστάκος.

Θέμα 5ο: Περί εγγραφών παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2024-2025.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Αλειφέρη.

Θέμα 6ο: Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Αλειφέρη.

Θέμα 7ο: Περί απευθείας μισθώσεως τμήματος 632,20 τ.μ. του ΑΒΚ 210 το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Μονεμβασίας (Δ.Κ. Νεαπόλεως).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 8ο: Περί μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Νεαπόλεως για τη στέγαση της αποθήκης της Δ.Ε. Βοιών και ορισμός δύο συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Εκτίμησης του ακινήτου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 9ο: Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06), καθορισμός διάρκειας αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Επανάχρηση – αξιοποίηση Τουριστικού Περίπτερου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στη ΔΕ Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 13ο: Περί παραχώρησης ή μη οικογενειακών τάφων σε Κοινότητες του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – Τακτοποιητικού του έργου «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης