Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας- Κτηνοτροφίας/ Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών- Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (τρακτέρ)

481

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας- Κτηνοτροφίας/ Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών- Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (τρακτέρ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πέντε (05) μηνών από τον Ιούνιο 2024 και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2024 για κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας- πυρασφάλειας του Δήμου έτους 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 31.5.2024 έως την Τρίτη 4.6.2024 είτε αυτοπροσώπως είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr (Τα δικαιολογητικά  να αποσταλούν ως ένα αρχείο)

Ακολουθεί η ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά