Προμήθεια και τοποθέτηση πυλώνων πίλαρ και λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε. Βοιών

730

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης

Προμήθεια και τοποθέτηση πυλώνων πίλαρ και λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε ΒΟΙΩΝ, προϋπολογισμού 49.836,22 ευρώ με ΦΠΑ.

Η παράδοση, τοποθέτηση και δοκιμαστική λειτουργία των ειδών θα γίνει σε διάστημα δύο (2) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων του προϋπολογισμού και για τη συνολική ποσότητα κάθε τμήματος.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας την 14η/6/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών με τη διακήρυξη ειδών.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ευρώ -401,90-  και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 19PROC005014727.

Η παρούσα προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ και http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732 360 542-579   Fax: 2732 360 556  – papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Τ.Ε.Υ.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ