Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 30-11-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Μελέτες αποκατάστασης κτιρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης...

Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΛΑΙΑΣ» , με προϋπολογισμό 36.068,92 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ...

Έγκριση ισολογισμού & απολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου

Με την υπ' αριθ. 264/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Ισολογισμός-τα αποτελέσματα χρήσης και ο Απολογισμός  του οικονομικού έτους 2017 του  Δήμου  μας . Δείτε τα σχετικά αρχεία: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017    

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-10-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης προμήθειας υγραερίου κίνησης (LPG)

Προσκαλούμε επιχειρήσεις εμπορίας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για την κίνηση οχημάτων, προς υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα IV της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα. Η...

Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου & καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια: Ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 64950) και Ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 65291) Η σύμβαση θα ανατεθεί...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 30-9-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-8-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων.

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» , με προϋπολογισμό  33.709,03  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,...

Αποκατάσταση – βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ  ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ » προϋπολογισμού  123.000,00   ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία...

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών και αερίων καυσίμων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών και αερίων καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 350.163,00 ευρώ,...

Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail:...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 30-6-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Δ.Κ. Μολάων

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση περιπτέρου όπως αυτό περιγράφεται    παρακάτω και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 6377/24-5-2018 διακήρυξης. Πόλη: Μολάοι Δήμος: Μονεμβασίας Οδός: 25η Μαρτίου και γωνία με την οδό Γεννήσεως Χριστού. Είδος: Χώρος για Περίπτερο...

Προμήθεια οχήματος (mini bus)

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια οχήματος (mini bus), προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των λοιπών εξόδων, πλην ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το όχημα θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου Μονεμβασίας εντός τριών (3)...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαΐου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-5-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας εκδηλώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών και μηχανημάτων. H προμήθεια και τοποθέτηση στα οχήματα και λοιπά μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασίας, ελαστικών επίσωτρων, ζυγοσταθμισμένα, στη σωστή πίεση λειτουργίας, μετά των απαραίτητων βαλβίδων, αεροθαλάμων, αντίβαρων κλπ. όπου είναι...

Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2017

Τα παρακάτω κληροδοτήματα προβαίνουν στην ανάρτηση - δημοσίευση των πινάκων των απολογισμών του, έτους 2017: G. Kellis και Δημητρίου Παπαπαύλου της ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά της ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών & Θεοδώρου Μ. Κωστάκου της ΔΚ Πακίων ΔΕ...