Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-10-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης προμήθειας υγραερίου κίνησης (LPG)

Προσκαλούμε επιχειρήσεις εμπορίας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για την κίνηση οχημάτων, προς υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα IV της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα. Η...

Προκήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μολάων

Η πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μολάων. Περιγραφή του μισθίου Το μίσθιο πρέπει: -να βρίσκεται στην Τ.Κ Μολάων -Να είναι ισόγειο και...

Προκήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μονεμβασίας

Η πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας. Περιγραφή του μισθίου Το μίσθιο πρέπει: - να βρίσκεται στην Κοιν. Μονεμβασίας -να έχει συνολικό...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 30-09-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Οφειλές προς το Δήμο – Παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων (Ν.4611/2019)

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), έως 31/12/2019 Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Μονεμβασίας προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-08-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Συντήρηση οδικού άξονα «Νεάπολη – Παλαιόκαστρο»

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη - Παλαιόκαστρο» προϋπολογισμού 313.397,78 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360582 Telefax:...

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών (παλμικών) υδρομετρητών

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών (παλμικών) υδρομετρητών, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 460.114,40 ευρώ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-07-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 560.357,91 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360581 Telefax:...

Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Ασωπού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Ασωπού» προϋπολογισμού  60.277,26  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος...

Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων» προϋπολογισμού  503.983,29   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας...

Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών και αερίων καυσίμων

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020, προϋπολογισμού με ΦΠΑ...

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 Έργα ΕΣΠΑ στο Δήμο Μονεμβασίας : Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ Μολάων Ανέγερση Νέας Πτέρυγας στο Χώρο του Λυκείου Νεάπολης Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση Β' Φάσης) Δίκτυο Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης Β' Φάση (Ολοκλήρωση) Αξιοποίηση...

Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ....

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού  40.226,91   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα...

Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων» προϋπολογισμού  76.504,95   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας...

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης  Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων, προϋπολογισμού 40.498,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά...

Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού  38.982,78   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή...

Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις / Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση- Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δρόμου Βαλτάκι...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, διακηρύττει την με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση- Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δρόμου Βαλτάκι – Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών Δήμου...