Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 28-02-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» προϋπολογισμού  53.951,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή:...

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 Νομικού Προσώπου

Δημοσιοποιείται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τον Ν.34574/2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β) το οποίο αναμορφώθηκε με την υπ' αριθ. 8/2019...

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας

Δημοσιοποιείται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τον Ν.34574/2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β)το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 47/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Αρχείο Ο.Π.Δ. έτους 2019

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και των ΝΠΔΔ αυτού και ενδεικτικά απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, εντομοκτόνα, σκούπες, εργαλεία καθαρισμού κλπ), προϋπολογισμού 53.795,76 ευρώ με...

Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού «Λάρνακα» Δ.Κ. Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΚ ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού  46.774,16   πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360580 Telefax:...

Μελέτες αποκατάστασης κτιρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης...

Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 Αποχετευτικό...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας» προϋπολογισμού  2.410.211,86   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. λόγω...

Προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών, προϋπολογισμού 7.641,62 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 70785). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από...

Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-01-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Τσιμεντοστρώσεις Δήμου

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού  272.000,00   ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail: plagianou @monemvasia.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr 2....

Ενίσχυση & αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ» προϋπολογισμού  664.833,58 ...

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού  89.515,32   ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail: plagianou @monemvasia.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr 2. Πρόσβαση...

Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση  Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. του Δήμου Μονεμβασίας. Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με τις αριθμ. 38/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. και με την 3/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας. Επικυρώθηκε με...

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Λιμενικού Ταμείου οικ. έτους 2019

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. Ο κατάσταση ψηφίστηκε με την 102/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επικυρώθηκε με την 292037/π.ε. 2018/21-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &...

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 69246) Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της...

Προμήθεια τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 82.923,37 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 69460). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών, καθώς και την πιστοποίηση των χώρων αυτών, προϋπολογισμού 220.906,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 69085). Η σύμβαση θα...