Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης  Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων, προϋπολογισμού 40.498,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά...

Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού  38.982,78   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή...

Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις / Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση- Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δρόμου Βαλτάκι...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, διακηρύττει την με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση- Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δρόμου Βαλτάκι – Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών Δήμου...

Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού  39.318,97   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 30-06-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαΐου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-05-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Προσθήκη...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων» προϋπολογισμού  1.023.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α....

Ρυθμίστε ευνοϊκά τις οφειλές σας στο Δήμο Μονεμβασίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117  Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019)  τεύχος Α΄) παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής  ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα  που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες...

Ενδιαφέρον μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης. Το ακίνητο πρέπει: Να βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Νεάπολης – Κεραμωτής  εντός των ορίων του οικισμού Αγίων Αποστόλων της Τ.Κ...

Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2018

Τα παρακάτω κληροδοτήματα προβαίνουν στην ανάρτηση - δημοσίευση των πινάκων των απολογισμών του, έτους 2018: G. Kellis και Δημητρίου Παπαπαύλου της ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά της ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών & Θεοδώρου Μ. Κωστάκου της ΔΚ Πακίων ΔΕ...

Προμήθεια και τοποθέτηση πυλώνων πίλαρ και λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε. Βοιών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και τοποθέτηση πυλώνων πίλαρ και λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε ΒΟΙΩΝ, προϋπολογισμού 49.836,22 ευρώ με ΦΠΑ. Η παράδοση, τοποθέτηση και δοκιμαστική λειτουργία των ειδών θα γίνει σε διάστημα δύο...

Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ) στη ΔΚ Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.209.677,42 ευρώ (πλέον...

Επέκταση Λυκείου Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Λυκείου Μολάων» προϋπολογισμού 1.290.322,58 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360581 Telefax: 2732360590 E-mail: sofia@molaoi.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr 2. Πρόσβαση...

Συντήρηση – επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού  72.416,33   ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής:...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Απριλίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 30-04-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Κατασκευή Στηθαίων και Τοιχείων

  Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΩΝ» προϋπολογισμού  30.207,22  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail:...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-03-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προμήθεια τροφίμων για διάστημα ενός (1) έτους του Ν.Π.Δ.Δ για τις ανάγκες σίτισης βρεφών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποβολή Προσφοράς Προμήθεια τροφίμων για διάστημα ενός (1) έτους για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας» για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και...

Αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 Νομικού Προσώπου

Δημοσιοποιείται το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τον Ν.34574/2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β) το οποίο αναμορφώθηκε με την υπ' αριθ....

Προμήθεια γάλακτος Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προμήθειας γάλακτος, για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης». Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με...