Επανάχρηση – Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβάσιας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επανάχρηση – Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβάσιας» προϋπολογισμού  2.319.062,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα...

Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» προϋπολογισμού 26.723,44 ευρώ (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα...

Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού  591.960,41 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360581 E-mail: sofia@molaoi.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr ...

Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας Δ.Ε. Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τηανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού  Σχολείου Αγγελώνας Δ.Ε. Μονεμβασίας» προϋπολογισμού  98.500,00   ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος...

Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων Δ.Ε. Βοιών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων Δ.Ε. Βοιών» προϋπολογισμού  24.372,45 ευρώ (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα...

Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Χάρακα ΔΕ Ζάρακα

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Χάρακα ΔΕ Ζάρακα» προϋπολογισμού  64.515,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Έχοντας υπόψη: 1) τον Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 16Α, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 31, 35 και 37 του Ν.4607/19 2) την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την...
sssse333e

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Ν.3852/2010 γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 δ) την αριθ. 20/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου δ) την 98/2021...

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010 δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν ε) την αριθ.19/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου στ) την αριθ.191/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2021

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-03-2021, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινούμενων ελαστικοφόρων εκσκαφέων

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινούμενων ελαστικοφόρων εκσκαφέων με  πρόσθετο εξοπλισμό, προϋπολογισμού 223.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 107048). Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα...

Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2020

Τα παρακάτω κληροδοτήματα προβαίνουν στην ανάρτηση – δημοσίευση των πινάκων των απολογισμών του, έτους 2020: Θεοδώρου Μ. Κωστάκου της ΔΚ Πακίων ΔΕ Μολάων G. Kellis και Δημητρίου Παπαπαύλου της ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα & Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά της ΔΚ Νεάπολης ΔΕ...

Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων. Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προς υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, από τις...

Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2020 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου

Με την υπ' αριθ. 2/23-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας εγκρίθηκε ο απολογισμός οικ. Έτους 2020 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου. Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου, με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ...

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Προϋπολογισμού  12.600,00 €  με ΦΠΑ,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την από  16-...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2021

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 28-02-2021, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12κ.μ, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 106437). Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα...

Διαγωνισμός εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Μονεμβασιάς, προϋπολογισμού 39.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απλής χρήσης παραλιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ-1861/Β- 15.05.2020) , εντός του 1ου τετραμήνου εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και...

Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων γεωτρήσεων και δεξαμενών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων γεωτρήσεων και δεξαμενών, για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν  για διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α και...